Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, kto sme, aké osobné údaje o Vás získavame, za  akým účelom a ako ich spracovávame a Vaše práva pri tomto spracovávaní. Oceňujeme ochranu osobných údajov a kladieme dôraz na ochranu vášho súkromia. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aby sme my ako správca údajov zaobchádzali s údajmi zákazníkov podľa nariadenia (EÚ) 2016/279, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Tieto pravidlá sa budú uplatňovať v situáciách, keď spoločnosť WDK group, s.r.o. zaobchádza s osobnými informáciami získanými z našich webových stránok a bulletinov. Používaním našich webových stránok a bulletinov akceptujete, že vaše osobné údaje sú spracované v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V našom prípade je ním spoločnosť WDK group, s. r. o. , so sídlom Kováčska 6, 831 04 Bratislava, IČO: 47 524 669, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 94438/B.

Sprostredkovateľ:

Sprostredkovateľ je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracovávame za nasledovnými účelmi:

 1. Predaj produktov (kávovary, káva, príslušenstvo);
 2. sprístupnenie obsahu internetovej stránky kavalucaffe.sk vrátane uchovávania cookies, ako je uvedené podrobne v našich Pravidlách pre cookies;
 3. marketingové účely, za predpokladu, že nám udelíte k tomu súhlas.

 

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

Zoznam spracovávaných osobných údajov závisí od účelu, za ktorým ich spracovávame.

V prípade poskytovania služieb našej spoločnosti získavame osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, kontaktné údaje ako telefónne číslo a email, platobné údaje, údaje o objednaných produktoch a údaje o mieste dodania produktov a údaje kontaktnej osobe určenej na preberanie v mieste dodania produktov v rozsahu: meno, priezvisko a telefónne číslo, Vami podané reklamácie a ďalšie informácie, ktoré potrebujeme za účelom riadneho splnenia kúpnej zmluvy k odkúpeniu  produktov.

 Ak navštívite našu internetovú stránku, spracovávame údaje o Vašich návštevách tejto stránky vrátane údajov o frekvencii návštev, lokalizačné údaje a obsah dotazníkov a kontaktných formulárov, ktoré vyplníte. Takto získané údaje Vám v budúcnosti uľahčia návštevy našej internetovej stránky tým, že Vám budeme vedieť poskytnúť pre Vás relevantný obsah na základe toho, z akého miesta a zariadenia pristupujte na našu internetovú stránku.

V prípade, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely zaškrtnutím príslušného políčka (opt-in) na internetovej stránke, budeme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko a emailová adresa za účelom zasielania marketingových informácií ako je odber newslettra, zasielanie ponukových emailov / odber noviniek alebo iných marketingových oznámení. Súhlas s prijímaním marketingových oznámení môžete kedykoľvek odvolať (opt-out) zaslaním mailu na adresu info@kavalucaffe.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevykonávame automatické rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracovávaní Vašich osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré by mali pre Vás právne účinky.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Rovnako ako zoznam spracovávaných osobných údajov, tak aj ich právny základ, závisí od účelu, pre ktorý spracovávame Vaše osobné údaje.

Právne základy spracúvania osobných údajov vymedzujú právne predpisy na ochranu osobných údajov, a v našom prípade sú nimi:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – tento právny základ sa použije na spracovávanie Vašich osobných údajov pre účely odpredaja produktov;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby – v danom prípade ide o situácie, kedy Vaše osobné údaje spracovávame pri návšteve našej internetovej stránky;
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely – tento právny základ spracúvania osobných údajov využívame v prípade zasielania marketingových informácií.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Poskytnutie osobných údajov za účelom odpredaja produktov alebo návštevy internetovej stránky nie je dobrovoľné. Vaše osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme Vám vedeli odpredať produkty.

V prípade marketingových aktivít nám poskytujete osobné údaje dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka (opt-in) na našej internetovej stránke. V prípade, ak sa rozhodnete neposkytnúť osobné údaje na tento účel, nebudeme schopní poskytnúť Vám danú službu (napr. zasielať newsletter, informovať o akciových ponukách a pod.). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na adresu info@kavalucaffe.sk. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovávania Vašich osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu pred doručením odvolania súhlasu.

 Doba spracovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v závislosti od právneho základu spracovania osobných údajov (i) dokiaľ to bude nutné pre príslušný účel; (ii) dokiaľ to bude nutné na realizáciu nášho zmluvného vzťahu s Vami; (iii) dokiaľ s tým budete súhlasiť a/alebo (iv) dokiaľ to budú vyžadovať príslušné zákony o archivácii osobných údajov.

Tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté:

Vaše osobné údaje budú poskytované tretím stranám za účelom zabezpečenia riadneho poskytnutia našich služieb, a to:

 • kuriérskej spoločnosti,
 • iným dodávateľom zabezpečujúcim splnenie nášho záväzku zo zmluvy o predaji produktov,
 • účtovníkovi spracujúcemu účtovníctvo u Prevádzkovateľa,
 • advokátovi poskytujúcemu právne služby Prevádzkovateľovi – v odôvodnených prípadoch (napr. príprava kúpno-predajných zmlúv, právne vymáhanie a i.),
 • auditorovi vykonávajúcemu audit u Prevádzkovateľa,

akejkoľvek banke Prevádzkovateľa v odôvodnených prípadoch (napr. ak si to vyžaduje banka pri posudzovaní obratu Prevádzkovateľa). Vaše osobné údaje poskytneme len tým tretím osobám, ktoré budú pre Vás zabezpečovať služby podľa zmluvy o predaji produktov  a len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na splnenie danej činnosti, t.j. neposkytujeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, ale iba osobné údaje, ktoré daný poskytovateľ potrebuje na splnenie nášho záväzku voči Vám. Tretie osoby nesmú takto poskytnuté osobné údaje používať na žiadne iné účely a musia dodržiavať zmluvné záväzky týkajúce sa zachovania mlčanlivosti a dôvernosti. Pokiaľ používame tretie osoby ako dodávateľov, sú Vaše osobné údaje pod našou kontrolou a používame kontrolné mechanizmy na zaistenie adekvátnej ochrany Vašich osobných údajov. Za Tretiu stranu sa nepovažujú osoby v pracovnoprávnom vzťahu u Prevádzkovateľa, jeho štatutári a splnomocnenci.

Vaše osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté orgánom verejnej moci v prípadoch, ak tak budeme povinní učiniť podľa zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci.

Okruh príjemcov:

Vaše osobné údaje budú sprístupnené členom štatutárneho orgánu a našim zamestnancom, ktorý budú zabezpečovať splnenia našich záväzkov voči Vám.


Zverejnenie osobných údajov
:

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené.


Vaše práva:

Podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte tieto práva:

 1. právo na prístup k Vašim osobným údajom - máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o elektronickú kópiu Vašich osobných údajov.
 2. právo na opravu- ak Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požiadať o ich aktualizáciu alebo inú opravu.
 3. právo na vymazanie údajov - za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete predložiť kedykoľvek a posúdime, či možno Vašej žiadosti vyhovieť. Toto Vaše právo môže byť totiž obmedzené našimi zákonnými právami alebo povinnosťami uchovávať Vaše osobné údaje.V prípade, ak v súlade so zákonom rozhodneme, že Vašej žiadosti o výmaz Vašich osobných údajov musí byť vyhovené, spravíme tak bez zbytočného odkladu.

Na uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese info@kavalucaffe.sk .

Môžete rovnako podať sťažnosť na naše spracovávanie Vašich osobných údajov na Vašom miestnom úrade na ochranu údajov.

 
Zmeny týchto zásad

Ustanovenia týchto zásad môžeme z času na čas zmeniť, osobitne v prípade zmeny platných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov alebo v prípade zmeny podmienok spracúvania osobných údajov. Všetky zmeny týchto zásad budeme zverejňovať na tejto internetovej stránke alebo Vás budeme kontaktovať pomocou iných komunikačných kanálov (email, sms správa a pod.).

Kontakt

V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto zásad môžete ich zaslať na adresu našej spoločnosti Kováčska 6, 831 04 Bratislava k rukám konateľa Ing. Ivo Michalov alebo na e-mailovú adresu info@kavalucaffe.sk .