Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Úvodné ustanovenia

(1) Spoločnosť WDK group, s. r. o., so sídlom Kováčska 6, 831 04 Bratislava, IČO: 47 524 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro , vložka číslo 94438/B (ďalej len „Spoločnosť“), v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorým riadne informuje svojich zákazníkov – kupujúcich (ďalej len „zákazník“) o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť.

(2) Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke Spoločnosti, ktorá je nasledovná: www.kavalucaffe.sk.

(3) Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa týkajú výlučne spotrebiteľa – zákazníka, a nevzťahuje sa na právny vzťah založený kúpou tovaru u Spoločnosti v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Takýto právny vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkom – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru u Spoločnosti, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku kratšiu lehotu, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru zákazníkom – podnikateľom.

II. Zodpovednosť za vady

(1) Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

(2) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom.

(3) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

(4) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili zákazníkom v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

(5) Ak Spoločnosť pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Spoločnosť nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Spoločnosť o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Spoločnosť zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Spoločnosti všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka), s výnimkou daru zachyteného na inom, ako hmotnom nosiči (elektronický obsah).

(6) Za zjavné vady Spoločnosť nezodpovedá, pokiaľ také vady zákazník nereklamoval do 24 hodín od prevzatia tovaru (napr. porušený obal, poškriabaný tovar, akékoľvek poškodenia tovaru prepravou a pod.) pričom zákazník, ktorý preberá tovar zo skladu osobným odberom je povinný tovar ako aj jeho obal skontrolovať pri jeho preberaní.

(7) Potraviny (produkty kávy resp. iné produkty, ktoré možno považovať za potraviny) je možné reklamovať v rámci termínu určeného ako dátum spotreby. Ak je na výrobku uvedené, že sa má výrobok skonzumovať najneskôr do termínu od jeho otvorenia napr. narušenia obalu, tovar nie je možné reklamovať ak došlo k uplynutiu danej doby. Zákazník je povinný v takom prípade riadne preukázať kedy došlo k narušeniu obalu, ak to nesplní, má sa za to, že obal bol narušený momentom prevzatia tovaru. Na potraviny, na ktorých nie je uvedený dátum spotreby, je to najmenej 8 dní.

(8) Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Spoločnosti na e-shope www.kavalucaffe.sk alebo priamo na odbernom mieste.

(9) Zákazník je povinný reklamovať vady bezodkladne po ich zistení. Zákazník je povinný zdokumentovať vady, reklamačné dôvody a spolu s fotodokumentáciou a vyplneným formulárom zaslať na mailovú adresu obchod@kavalucaffe.sk a následne doručiť tovar na reklamáciu Spoločnosti, prípadne doručiť všetko uvedené spolu s tovarom Spoločnosti.

(10) Spoločnosť nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom reklamácie – a neboli zjavné pri vybavovaní reklamácie, ani za vady, ktoré vznikli v dôsledku a) mechanického poškodenia tovaru zákazníkom b) používania tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach c) neodborného zaobchádzania s tovarom - napr. zákazník nepostupoval podľa priloženého manuálu, alebo ak ten nebol dodaný, tak ako sa to mohlo rozumne očakávať od bežného spotrebiteľa d) zanedbania starostlivosti o tovar.

(11) Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

(12) Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v papierovej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

III. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

(1) Zákazník si uplatňuje právo na opravu na mieste skladu Spoločnosti: Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis). Tovar doručte vyčistený, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Ak reklamovaný Tovar zasielate poštou, odporúčame Vám ho zabaliť, tak aby sa počas prepravy nepoškodil a zároveň si ho poistiť.

(2) Spoločnosť alebo ňou poverený zamestnanec služieb zákazníkom je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Spoločnosť môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Spoločnosť zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Spoločnosť je povinná informovať zákazníka o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

(3) Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, Spoločnosť je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

  • pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je Spoločnosť oprávnená informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie ; v prípade, ak tovar bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na spôsob vybavenia reklamácie v tomto servise;
  • po uplynutí 30 dňovej lehoty, je Spoločnosť povinná informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas; v prípade, ak tovar bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na dôvod zdržania vybavenia reklamácie v tomto servise; ak s tým zákazník súhlasí, môže komunikovať s autorizovaným servisom na priamo. Spoločnosť vždy poskytne zákazníkovi potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia, či už je vybavovaná priamo Spoločnosťou alebo autorizovaným servisom, bola vybavená k spokojnosti zákazníka riadne a včas.

(4) Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže Spoločnosť zaslať zákazníkovi e-mail, ak ho má k dispozícii, obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne.

(5) Pokiaľ zákazníkovi vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od Spoločnosti, alebo ho Spoločnosť v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je zákazník povinný bez zbytočného odkladu prevziať na základe doručenia prostredníctvom kuriérskej zásielky, ak tak neuskutoční je povinný tovar prevziať najneskôr do 30 dní na mieste skladu spoločnosti a ak tak neurobí, zákazník je povinný dať písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovaného tovaru. Týmto súhlasom sa zákazník zbavuje povinnosti prevzatia reklamovaného tovaru, a to na náklady Spoločnosti.

(6) Pokiaľ zákazník neprevezme v súlade s ustanovením bodu 5 tohto článku reklamovaný tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla, alebo nedá písomný súhlas na ekologickú likvidáciu odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy Spoločnosti a zákazníka, týkajúce sa predmetného reklamovaného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, kde Spoločnosť vystupuje v pozícii opatrovateľa a zákazník v pozícii uložiteľa.

(7) V prípade, že zákazník neprevezme reklamovaný tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je Spoločnosť oprávnená zákazníkovi účtovať za uloženie reklamovaného tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,50 EUR za každý, aj začatý deň uloženia. Prípadne reklamovaný tovar v takom prípade Spoločnosť môže zlikvidovať na náklady uložiteľa – zákazníka, ak to všeobecný predpis pripúšťa.

IV. Všeobecné podmienky reklamácie

Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v Spoločnosti je zákazník povinný (okrem ostatných povinností uvedených v tomto reklamačnom protokole):

(1) predložiť doklad o kúpe (kópiu – originál si ponechá zákazník), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u Spoločnosti;

(2) zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.);

(3) odovzdať Spoločnosti reklamovaný Tovar; a

(4) odovzdať Spoločnosti riadne vyplnený reklamačný protokol s presným opisom reklamovanej vady tovaru vrátane vyplnených všetkých ostatných súvislostí.

V. Vybavenie reklamácie

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Spoločnosť a je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

(2) Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

(3) Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

(4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí zákazníkovi a tovaru Spoločnosti) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

(5) Zákazník má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí zákazníkovi a vrátenie tovaru Spoločnosti) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

(6) Zákazník má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

(7) Ak Spoločnosť (alebo jej autorizovaný servis) reklamáciu nevybaví do 30 dní, zákazník má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

(8) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

(9) Ak má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí zákazníkovi a tovaru Spoločnosti), záleží na zákazníkovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

(10) Ak sú s tovarom poskytované darčeky (vrátane tovaru dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník môže vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu), zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka a Spoločnosť si ich môže nárokovať.

VI. Spotrebiteľské spory

(1) Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť  so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva.

(2) Ak Spoločnosť, na žiadosť zákazníka podľa bodu (1) odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoARSS“).

(3) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou  je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na emailové adresy, ktoré sú zverejnené na jej internetovej stránke, alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

(4) Návrh zákazníka na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 12 odsek 3 ZoARSS. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže zákazník využiť formulár, ktorého vzor je zákazníkovi k dispozícii na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Zákazník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

VII. Záverečné ustanovenia

(1) Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

(2) Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Spoločnosť  si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku, pričom jeho nové znenie bude uverejnené na internetovej stránke a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

S pozdravom, WDK group, s. r. o.
Web: www.kavalucaffe.sk
e-mail: obchod@kavalucaffe.sk

Súvisiace dokumenty

Reklamačný protokol

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku