Pravidlá súťaží Lucaffé Slovensko na facebooku

Pravidlá súťaží Lucaffé Slovensko na Facebooku a Instagrame

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Júnová súťaž

 

Štatút súťaže „Júnová súťaž“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: WDK group, s.r.o.

Adresa: Kováčska 6,  831 04 Bratislava

IČO: 47524669

DIČ: 2023944131

IČ DPH: SK2023944131

 

Čas konania Súťaže

 

Termín Súťaže je stanovený od  19.6.2024 do 28.6.2024. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 28.6.2024, žrebuje sa 1 výherca zo všetkých zúčastnených na Facebooku a 1 výherca zo všetkých zúčastnených na Instagrame.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár podľa pravidiel príspevku na facebookovej alebo instagramovej stránke Lucaffé Slovensko: https://www.facebook.com/lucaffeSlovensko/ a https://www.instagram.com/lucaffe_slovensko/ v čase konania súťaže. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook alebo Instagram (ďalej len „Užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a starších ako 18 rokov. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Zapojením sa do súťaže Užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

 

Pravidlá Súťaže

 

Podmienky účasti v Súťaži:

 

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.

Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

 

Výhra v Súťaži

 

Výherca v súťaži na facebooku získa Lucaffé Colombia Specialty 500g Výberová Zrnková kávaa výherca v súťaži na instagrame získa balenie  Lucaffé Colombia Specialty 500g Výberová Zrnková káva. Výhry sa výhercom priradia podľa poradia ich vyžrebovania. Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

(Výhra z reklamnej spotrebiteľskej súťaže alebo žrebovania prevyšujúca výšku 350,- EUR podlieha zdaneniu).

 

Oznámenie o výhre

 

Meno výhercov zverejní organizátor označením jeho FB mena v komentári pod príspevkom na Facebooku alebo označením jeho IG mena v komentári pod príspevkom na Instagrame, pod ktorým sa zapojili súťažiaci do súťaže. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre správou pre organizátora súťaže ak sa organizátorovi nepodarí spojiť s výhercom. V rámci vyžrebovania výhercov im bude v komentári pod súťažou oznámené aby sa spojili s organizátorom správou.

 

VII. Odovzdanie výhry

 

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Každý účastník svojou účasťou v hre t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno alebo IG meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

 

VIII. Strata nároku na výhru

 

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

 

Záverečné ustanovenia

 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook alebo Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook alebo Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom alebo Instagramom. Spoločnosť Facebook alebo Instagram nemá s touto Súťažou žiaden vzťah. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 

 

V Bratislave, dňa 18.6.2024