Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Dodávateľ:

WDK group, s. r. o.
IČO: 47524669
DIČ: 2023944131
IČ DPH: SK2023944131
Sídlo spoločnosti: Kováčska 6, 831 04 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 94438/B

Zoznam okruhov:

•    Rozsah pôsobnosti
•    Zmluvní partneri
•    Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy
•    Právo na odstúpenie od zmluvy
•    Ceny a prepravné náklady
•    Dodacie podmienky
•    Platobné podmienky
•    Výhrada vlastníckeho práva
•    Poškodenie spôsobené prepravou
•    Záruka a reklamácie
•    Ďalšie informácie

 

1.Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky) WDK group s. r. o. spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP). Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho  povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

2.Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou WDK group, s. r. o. . V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete v pracovných dňoch obrátiť na náš zákaznícky servis.
Kontakty: obchod@kavalucaffe.sk, mobil: 0902 797 825.

3.Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy


Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

4.Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní pri zakúpení tovaru na diaľku. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o objednávateľa.

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ

Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Podľa § 7, ods. 6 písm d) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho:

6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  1. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  2. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

a práve preto nie je možné do 14 dní odstúpiť od otvoreného balenia zrnkovej alebo mletej kávy.

Pri otvorenom balení zakúpených POD-ov (otvorená krabica v ktorej sa nachádzajú samostatne balené pody) je možné pre Spotrebiteľa do 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy avšak vrátená peňažná suma sa alikvótne zníži o počet použitých/minutých podov z pôvodného balenia. 

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní neplatí pre spotrebiteľa, v akomkoľvek prípade, ak spotrebiteľ odkúpil tovar priamo v mieste prevádzkových priestorov predávajúceho a nie na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy - Firma

S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne. Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovanie, správne zabalenie a pod.)  V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-Mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:

Adresa: Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis)

E-Mail: obchod@kavalucaffe.sk

Vyplnený Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy  prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať!


V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet. Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára  späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). 

Darčeky a bonusy

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Tovar prosím pošlite alebo doručte na túto adresu: (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať).

Adresa: Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis)

E-Mail : obchod@kavalucaffe.sk

Ak odstupujete od zmluvy, tovar je možné vrátiť iba na uvedenú adresu. Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania. Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením. Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho: Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

5.Dodacie podmienky

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom a to len na území Slovenskej republiky. Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu. Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie a doručenie v rámci 2 pracovných dní. Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.

6.Ceny a prepravné podmienky

 

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Pokiaľ celková hodnota objednávky nepresiahne 30 EUR, účtujeme k uvedeným cenám za dodávku na územie Slovenska paušálny poplatok 3,50 EUR za každú objednávku.  V prípade oznámenej akcie je poplatok vrátane dobierky zdarma. Pokiaľ cena objednávky presiahne hranicu 30 EUR, neúčtujeme si žiadne dodatočné prepravné poplatky. Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete aj na stránkach venovaných jednotlivým produktom, v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.

7.Preprava zásielok

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom a to len na území Slovenskej republiky.  Dodávky realizujeme prostredníctvom nášho zmluvného partnera 123 kuriér, SPS (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi) alebo Packeta (zásielkovňa: výdajné miesta Z-POINT alebo Z-BOX) – v súlade s platnými VOP prepravcov, ktoré sú verejne dostupné na internetových stránkach prepravcov a ktoré odporúčame dôkladne naštudovať pred objednávkou.

 

8.Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene EURO.
 

Dobierka
Platba v hotovosti alebo platobnou kartou priamo konkrétnemu prepravcovi uvedenému v čl. 7 (Preprava zásielok).

Online platba kartou
Platba online kartou. Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, Mastercard, Maestro, alebo Diners Club International. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

9.Výhrada vlastníckeho práva


Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti WDK Group s. r. o. .

10.Poškodenie spôsobené prepravou

 

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese:


obchod@kavalucaffe.sk

Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a priložte fotodokumentáciu poškodenia.  Ak je ďalší bezvadný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zaistíme bezodkladnú výmenu a prepravu. Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus.

Náklady na obojstrannú dopravu hradí WDK Group s. r. o. Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. 

11.Záruka a reklamácie


WDK Group poskytuje záruku 24 mesiacov na nepotravinový tovar ( Kávovary a príslušenstvo ) spotrebiteľom. Záručná doba na nepotravinový tovar (kávovary a príslušenstvo) zakúpené právnickou či fyzickou osobou - teda podnikateľom, je 12 mesiacov.

Potraviny (produkty kávy resp. iné produkty, ktoré možno považovať za potraviny) je možné reklamovať v rámci termínu určeného ako dátum spotreby. Ak je na výrobku uvedené, že sa má výrobok skonzumovať najneskôr do termínu od jeho otvorenia napr. narušenia obalu, tovar nie je možné reklamovať ak došlo k uplynutiu danej doby. Zákazník je povinný v takom prípade riadne preukázať kedy došlo k narušeniu obalu, ak to nesplní, má sa za to, že obal bol narušený momentom prevzatia tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho na e-shope www.kavalucaffe.sk alebo priamo na odbernom mieste.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu:
Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis)


Tovar doručte vyčistený, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Ak reklamovaný Tovar zasielate poštou, odporúčame Vám ho zabaliť, tak aby sa počas prepravy nepoškodil a zároveň si ho poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Záručný list


Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v papierovej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky:
•    mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
•    používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
•    neodborné zaobchádzanie
•    zanedbanie starostlivosti o Tovar


Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Celý postup ohľadom reklamácií je zverejnený v reklamačnom poriadku na internetovej stránke www.kavalucaffe.sk , ktorý odporúčame zákazníkovi dôkladne preštudovať pred zakúpením tovaru.

12.Orgán dozoru


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi